Facebook  Linkedin

OVER MIJN WERK

image.jpeg

 

Ik heb gestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen. Mijn werk is over het algemeen kleurrijk en expressief, maar vaak ook poetisch en verstild. Favoriete onderwerpen zijn landschappen, de laatste jaren met name Noorse en Schotse landschappen. De leegtes en ruigte daar spreekt me erg aan. Verdere onderwerpen zijn dieren en planten, waarbij vaak een politieke of maatschappelijke lading verschijnt, zoals bij de plasticsoep vogels, de plofkip en de doorgefokte zieke hondjes. Kleine werkjes lijst ik vaak in in bijzondere lijstjes. Verder verzamel ik houten vormpjes die ik beschilder, het worden dan kleine wandobjecten. Regelmatig geef ik mijn werk een Friese ondertitel.

 

Janet Meester, juni 2017

Een vorm van verblijven

Landschappen en installaties van Matilde Zijp

‘Ik schilder een wereld waar ik graag wil zijn’, zegt Matilde Zijp. Haar atelier, dat een univer­sum op zichzelf is, is volgestouwd met tekeningen, schilderijen, etsen, colla­ges, foto’s en krantenknipsels. Op de ezel staat een werk in wording, laag over laag geschil­derd in olie­verf op doek. ‘Taaie materie’, zegt de kunstenaar. ‘Liever gebruik ik acryl, om de vaart er­in te hou­­den.’

Grote schilderijen op papier, in alkyd, acrylverf en krijt, tonen landschappen. Indrukken die de kunstenaar opdeed tijdens haar jeugd in Friesland, vormen de bron: de bossen en velden, die lieflijk en warm kunnen zijn, maar ook troosteloos en verlaten. Wandelingen in Schot­land, IJsland, Scandinavië en Spanje vormen de directe aanleiding voor de schilderijen. De landschappen komen tevoorschijn uit een beweeg­lijke, haastige toets in heldere, contrast­rijke kleuren en een oppervlak dat laag over laag is aange­bracht, vaak op een al bestaande onder­­­grond. Het schilderen lijkt een spelen en een richting geven tegelijk. Er is het pure ple­zier in het toevallig ontstane - de poëzie van kleur, verf en huid - en er is het zoeken naar het moment waarop er een coherent geheel ontstaat: een doorleefde, geschil­derde werke­lijk­heid. Soms zijn de werken juist schraal gehouden en volstaan een enkele lijn, een sum­mier vlak en het wit van de ondergrond om een ruimte op te roepen, waarin niet alleen de kun­ste­naar, maar ook de kijker dwalen kan. Toets, lijn en kleur verlenen karakter aan het ge­schilderde land en vullen de verbeel­de werkelij­k­heid met emotie. Ze paren stilte aan onrust, orde aan cha­os, lichtheid aan zwaar­te, realisme aan betovering – en getuigen van een wereld waarin eenzaamheid en bewogen­heid hand in hand gaan.

Aan de wand van het atelier hangen kleinere werken. Het zijn schilderijen gevat in deco­ra­tieve lijs­ten; tekeningen op muziek­partituur, gebruikte schriftjes of oude liturgische tek­sten; beschilderde hou­ten objec­ten. Er zijn bloemen en bomen te zien, velden en zee­gezich­ten, een kind, een enkel mannenportret. Er zijn composities van kleur­vlakken, die toch weer landschappen zouden kunnen zijn. Hier en daar duikt een hondje op, of een konijn.  Tekst en beeld, decoratie, figu­ra­tie en abstractie werken op elkaar in en gaan orga­nisch in elkaar over. De werken zijn ontstaan als vinger­oefeningen; ze doen verslag van alle­daagse obser­vaties. Gepresenteerd als installatie, verbeelden ze een wondere we­reld van vorm en kleur, ergens tussen droom en werkelijkheid, mede­dogen en afschuw, betrok­ken­heid en ver­vreem­ding in.

Schilderen is voor Matilde Zijp een manier om zich tot de wereld te verhouden. Het is een spel dat serieus en vanuit een intense betrokkenheid gespeeld wordt, maar altijd zijn spon­taniteit en openheid behoudt. Voor Zijp geen uiteenzettingen over inhoudelijke thema’s en artistieke visies, geen reflecties over beeldende beteke­nissen. Haar visie schuilt in de hande­ling van het schilderen zelf: het schilderij is haar werke­lijkheid, het schilderen een vorm van verblijven.

 

Vertaling Jean Davidson

 

A way of inhabiting the world

Landscapes and installations by Matilde Zijp

‘I paint a world where I want to be’, says Matilde Zijp. Her studio, a universe in itself, is packed full of drawings, paintings, etchings, collages, photos and newspaper cuttings. On the easel is a work in progress, layer upon layer of oil paint on canvas. ‘A difficult medium’, says the artist. ‘I prefer to use acrylic, to keep up momentum’.

Large paintings on paper, in alkyd, acrylics and chalk, depict landscapes. The impressions she gained growing up in Friesland are the basis for her works: the woods and fields, which can be cosy and warm, but also desolate and deserted. Walks in Scotland, Iceland, Scandinavia and Spain are the direct inspiration for the paintings. The landscapes appear from a mobile, quick touch in bright, contrasting colours and a surface which is put on layer upon layer, often on an existing background. The manner of painting seems playful and directive at the same time. There is pleasure in things which have occurred by chance – the poetry of colour, paint and skin – and there is a search for the moment in which a coherent whole emerges: a painted experienced reality. Sometimes the works are kept minimalist, and a single line, a summary plane and the white of the background are enough to suggest a space in which not only the artist but the beholder can wander.  Touch, line and colour give character to the painted landscape and fill the imagined reality with emotion. They combine calm with commotion, order with chaos, lightness with heaviness, realism with enchantment – and testify to a world in which solitude and engagement go hand in hand.

Hanging on the wall of the studio are smaller works. These are paintings in decorative frames; drawings on musical scores, used notebooks or old liturgical texts; painted wooden objects. You can see flowers and trees, fields and seascapes, a child, the odd male portrait. There are compositions of coloured planes, which could be landscapes. Here and there a dog pops up, or a rabbit. Text and image, decoration, representation and abstraction interact and merge organically. The works originated as exercises; they reflect everyday observations. Presented as an installation, they represent a magical world of form and colour, somewhere between dream and reality, compassion and disgust, involvement and alienation.

For Matilde Zijp, painting is a way to approach the world. It is a game that is played seriously and out of an intense involvement, but which always retains its spontaneity and openness. You won’t find expositions of weighty themes and artistic visions, reflections on expressive meanings. Her vision is contained in the act of painting itself: the painting is her reality, the act of painting her way of inhabiting the world.

 

Mies Olthuis:
Kijkend naar het werk van Matilde lijkt het of er nonchalant gestrooid is met verf, een spat een klodder een veeg. Of er al improviserend dingen/onderwerpen worden neergezet. Alsof je je blik scherp moet stellen. Doe je dat dan is een landschap geen boom , rivier, berg meer maar een ontmoetingsplek van gedachten, een ruimte waarin je kunt verblijven. Geen glossy werk maar bevroren in het moment. Aai de konijntjes, lach om de muizen zwier mee met de draaimolen maar bovenal verblijf in het landschap.

Christiaan van Tol:
Matilde Zijp houdt erg van lijsten, ze verzamelt ze en lijst er haar tekeningen en schilderijen mee in. Dat levert dan een prachtig contrast op. Haar tekeningen en schilderijen zijn namelijk heel los en vrij uitgewerkt. Voor Matilde Zijp betekent het werken met een materiaal dat het materiaal ook zichtbaar is - voor haar geen wegpoetsen van verfstreken. Expressief schildert en tekent ze uiteenlopende onderwerpen als aardappels, dieren, grenzen, landschappen en noem maar op. Ze lijkt (lijkt!) zich niet druk te maken of wat ze maakt ook mooi wordt. Het moet 'overkomen', het moet indruk maken, aanwezig zijn. En, als om al die beweging in toom te houden, lijst ze haar werk in in de mooiste en meest bijzondere lijsten.